Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора районного інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської районної ради

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора районного інклюзивно-ресурсного  центру  Кам’янець-Подільської районної ради

Найменування закладу: Районний  інклюзивно-ресурсний  центр Кам’янець-Подільської районної ради.

 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, село Довжок,  вул. Шкільна, 2.

Конкурс проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу комісії;

оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність    встановленим законом     

вимогам;

проведення іспиту та визначення його результатів;

проведення співбесіди;

визначення переможця конкурсного відбору;

оприлюднення результатів конкурсу.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 13 грудня  2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 11 січня 2020 року до 1600 год.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 32301, м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6,  адміністративна будівля Кам’янець-Подільської районної ради, каб. 29 (понеділок-четвер – з 800 до 1700, п’ятниця – з 800 до 1600 ). Документи подаються особисто кандидатом на посаду або надсилаються поштою на вказану адресу.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 5-00-53, е-mаіl: kprayrada@ukr.net 

Контактна особа: Бризіцька Аліна Володимирівна.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі (додаток 1);
  •  копію трудової книжки;
  •  копію (копії) документа (документів) про освіту;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);
  • заповнену особову картку працівника (форма П-2);
  • медичну довідку про стан здоров’я, за формою затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;
  • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень (додаток 3) ;
  • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додаток 4);
  • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія” та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Умови оплати праці: посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису. Умови оплати праці визначаються контрактом, який укладається на термін – три роки.

Дата і місце проведення конкурсу: проведення конкурсу – 17 січня  2020 року за адресою:  32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6, ІІ-й поверх адміністративної будівлі Кам’янець-Подільської районної ради, кабінет голови районної ради.

Додаток 1

                                                                                       Конкурсній комісії

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)             ,

який (яка) проживає за адресою:

номер телефону                                        

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади директора районного інклюзивно-ресурсного центру Кам’янець-Подільської районної ради _________________________________, з метою_____________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади)

_________________________________________________________________________________

Додаток: резюме в довільній формі.

«____» _____________ 20___р.    ______________                ________________

                                                                                                      (підпис)                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 2

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився(-лася) ____    __________  ________р., документ, що посвідчує особу

(серія______________ №_______________________), виданий

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

«__»  _____20__року         _________        _______________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 3

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р. ________________
(підпис)
___________________
(прізвище, та ініціали)

Додаток 4

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Номер контактного телефону Електронна адреса __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________  
 
1. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи ?   так  ні 
2. Чи перебували Ви протягом останніх років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?   так  ні 
3. Чи отримували Ви будь-які платежі  або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?   так  ні 
4. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?   так  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

____  _______ 20___ р.                                                                   ________________

                                                                                                                      (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.