Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Орининська районна лікарня № 2»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня            2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Кам’янець-Подільської районної ради  від 24.10.2019 № 27-р «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Орининська районна лікарня № 2», розпорядження голови Кам’янець-Подільської районної ради від 20.10.2016 № 43-р «Про затвердження складу комісії по проведенню конкурсного відбору кандидатів на призначення керівниками підприємств та установ комунальної форми власності» (зі змінами), Статут комунального некомерційного підприємства «Орининська  районна лікарня №2», затверджений рішенням тридцять дев’ятої (позачергової) сесії Кам’янець-Подільської районної ради VII скликання від 17.10.2019 № 3.

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Орининська районна лікарня №2».

 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 32331, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Тараса Шевченка, 2.

Основні напрями діяльності закладу з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом.

Комунальне підприємство «Орининська  районна лікарня № 2» створене шляхом перетворення Орининської районної лікарні № 2 у комунальне некомерційне підприємство «Орининська  районна лікарня № 2».

Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Кам’янець-Подільська районна рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Напрями діяльності відповідно до Статуту:

‣ медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

            ‣ організація надання пацієнтам вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

            ‣ організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях з метою ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

            ‣ координація діяльності лікарів із надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги;

            ‣ планування, організація, участь та контроль за проведенням диспансеризації населення;

            ‣ проведення експертизи тимчасової непрацездатності, видача листків непрацездатності;

            ‣ направлення на медико-соціальну експертизу (МСЕК) осіб зі стійкою втратою працездатності;

            ‣ участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

            ‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань;

            ‣ участь у визначенні проблемних питань надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Кам’янець-Подільському районі та шляхів їх вирішення;

            ‣ надання рекомендацій Засновнику щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;

            ‣ визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні для забезпечення населення доступною, своєчасною (цілодобовою) та якісною медичною допомогою;

            ‣ закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

            ‣ моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання;

            ‣ забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

            ‣ залучення медичних працівників для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

             ‣ надання послуг медичної реабілітації;

            ‣ надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

Статут, структура закладудодатки  1, 2 до оголошення.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

1 483 548, 30 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 29 жовтня            2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 27 листопада2019 року до 1700 год.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 32301, м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6,  адміністративна будівля Кам’янець-Подільської районної ради, каб. 29 (понеділок-четвер – з 800 до 1700, п’ятниця – з 800 до 1600 ). Документи подаються особисто кандидатом на посаду або надсилаються поштою на вказану адресу.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 5-00-53,                              е-mаіl: kprayrada@ukr.net (тема: конкурс на посаду керівника закладу охорони здоров’я).

Контактна особа: Бризіцька Аліна Володимирівна.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 3;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 4;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три-п’ять років), в якому передбачаються:

  • пропозиції щодо можливого реформування закладу;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 5;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 6;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

  • неподання ним необхідних документів;
  • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;
  • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;
  • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу, вказаного в оголошенні;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів на посаду:

– громадянство України;

– повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр;

– вільне володіння державною мовою, знання чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров’я, антикорупційного законодавства та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису. Умови оплати праці визначаються контрактом, який укладається на термін від трьох до п’яти років.

Дата і місце проведення конкурсу: початок проведення конкурсу – 05 грудня  2019 року (розгляд заяв претендентів і доданих до них документів) за адресою:  32301, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, площа Вірменський ринок, 6, ІІ-й поверх адміністративної будівлі Кам’янець-Подільської районної ради, кабінет голови районної ради.